ankarapatentdirsek-sardogan-ankara-bayi-ankara-flans-sch40-patent-dirsek-empatiyapi-29